Note: FashioNordic ved at tillid er vigtigt i et hvert samarbejde. Til trods for vores gode intentioner, har vores juridiske rådgivere anbefalet os at nedfælde disse handelsbetingelser. De er gældende for alle, som handler med os, så læs dem grundigt igennem. Vi glæder os til samarbejdet med dig, og forventer ikke vi får brug for at læse betingelserne igen.

Handelsbetingelser

Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om FashioNordic's (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for online marketing, webløsninger m.v. til erhvervskunder.

Aftalegrundlag

Handelsbetingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Serviceydelser

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres korrekt og efter en høj faglig standard.

Kunden skal give Virksomheden adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Ophavsret

Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.

Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Vi forbeholder os retten til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser som f.eks. tastefejl, eller valutaomregnings-fejl på vores hjemmeside. Ligeledes forbeholder Virksomheden sig retten til at begrænse antallet af solgte enheder til særlig markedsført pris. Bemærk venligst at så snart en ordre er indsendt af kunden, kan den ikke ændres eller annulleres. Hvis Virksomheden tillader en kunde at annullere en ordre, forbeholder Virksomheden sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr på 25% af værdien af den annullerede del af ordren. Alle priser er eksklusive moms. Kunden skal betale alle for serviceydelserne forud, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Der tillægges endvidere rykkergebyrer med kr. 100,00 pr. rykker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter foregående afsnit ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der aftales, og bekræftes via emial. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 21 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.

Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Garanti

Virksomheden garanterer ikke for effekten at leverede serviceydelser.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i foregående afsnit. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Parternes forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Handelsbetingelserne er sidst opdateret 5. juli 2020.